HySurf säännöt.

YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT

1.Nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Hyvinään Surffaajat ja kotipaikka on Hyvinkää.

2.Tarkoitus ja toiminnan laatu

Yhdistyksen tarkoituksena on kehittää lautapurjehdusurheilua sekä järjestää ja edistää kilpailu- ja koulutustoimintaa. Tarkoituksen toteuttamiseksi yhdistys järjestää vuosittain alkeiskursseja, seuran harjoituskilpailuja sekä seuran mestaruuskilpailun.

3.Jäsenet

Yhdistyksen jäseniä ovat varsinaiset jäsenet, kannattajajäsenet ja kunniajäsenet.

Varsinaisia jäseniä voivat olla kaikki purjelautailusta kiinnostuneet henkilöt.

Kannatusjäseniä voivat olla yhdistyksen hallituksen hyväksymät yksityiset henkilöt tai oikeuskelpoiset yhteisöt.

Kunniajäseniksi voi vuosikokous hallituksen esityksestä kutsua järjestö- tai kilpailutoiminnassa ansioituneita henkilöitä.

Varsinaiset-  ja kannattajajäsenet hyväksyy yhdistyksen hallitus hakemuksen perusteella.

Jäsen, joka rikkoo yhdistyksen sääntöjä tai hyviä tapoja tai muuten esiintyy yhdistyksen tarkoitusperien vastaisesti, voidaan erottaa yhdistyksen jäsenyydestä. Jäsenmaksun laiminlyönti on myös erottamisperuste. Erottamisesta päätetään hallituksen kokouksessa ja erottamiseen vaaditaan 2/3 enemmistö hallituksen kokouksessa läsnä olevien hallituksen jäsenten äänistä.

Varsinaiset-  ja kannattajajäsenet suorittavat yhdistykselle jäsenmaksun, jonka määrän kummallekin jäsenryhmälle erikseen ja kantoajat vuosikokous vahvistaa.

4.Hallitus

Yhdistyksen toimeenpanevana elimenä on hallitus johon kuuluu puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, kaksi varsinaista jäsentä ja yksi varajäsen.

Hallitus on päätösvaltainen kolmen jäsenen ollessa saapuvilla, joista yhden tulee olla puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja. Kaikkien hallituksen jäsenten toimikausi on kaksi vuotta, kuitenkin niin, että joko puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja, yksi varsinainen jäsen ja varajäsen on vuosittain erovuorossa.

Määrättyä tarkoitusta varten hallitus voi asettaa avukseen erilaisia valio- ja toimikuntia. Ainakin yhden valiokunnan jäsenen tulee kuulua hallitukseen.

Hallitus valitsee yhdistykselle sihteerin, taloudenhoitajan sekä muut tarvittavat toimihenkilöt.

5.Yhdistyksen nimen kirjoittaminen

Yhdistyksen nimen kirjoittaa puheenjohtaja yksin tai varapuheenjohtaja jonkun hallituksen varsinaisen jäsenen kanssa yhdessä.

6.Tilit

Yhdistyksen tilikausi 1.11. – 31.10.

Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava toiminnantarkastajalle viimeistään kolme viikkoa ennen vuosikokousta. Toiminnantarkastajan tulee antaa kirjallinen lausuntonsa hallitukselle viimeistään viikkoa ennen vuosikokousta.

7.Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen

Yhdistyksen kokoukset kutsuu koolle hallitus. Kokouskutsu on toimitettava viimeistään 7 päivää ennen kokousta joko lähettämällä kutsu kirjallisena kullekin jäsenelle, julkaisemalla kutsu yhdistyksen vuosikokouksessa päättämässä lehdessä tai yhdistyksen kotisivulla internetissä.

8.Yhdistyksen kokoukset

Yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä marras- joulukuussa.

Ylimääräinen kokous kutsutaan koolle tarvittaessa ja aina silloin, kun vähintään 1/10 jäsenistä sitä määrättyä tarkoitusta varten kirjallisesti hallitukselta vaatii. Kokous on pidettävä 30 päivän kuluessa vaatimuksen esittämisestä.

Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella varsinaisella jäsenellä, kannattajajäsenellä ja kunniajäsenellä kullakin yksi ääni.

Päätökset tehdään, ellei näissä säännöissä toisin määrätä, yksinkertaisella ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni paitsi vaaleissa arpa.

9.Vuosikokous

Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa
2. todetaan läsnä olevat
3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4. hyväksytään kokouksen työjärjestys
5. esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajan lausunto
6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille
7. vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä 3 pykälän mukaiset jäsenmaksut
8. valitaan hallituksen puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja muut jäsenet erovuorolaisten tilalle.
9. valitaan toiminnantarkastaja sekä varatoiminnantarkastaja
10. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen kokouksen käsiteltäväksi, on hänen siitä kirjallisesti ilmoitettava hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

10.Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen

Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään ¾ enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta.

Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään varat samaan tarkoitukseen.

 

 

Henkilötietolain mukaisen rekisteriselosteen saa lähettämällä pyynnön sähköpostilla info ÄT hysurf PISTE fi