HySurf
Rekisteri- ja tietosuojaseloste
 
Tämä on Hyvinkään Surffaajat ry:n henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Laadittu 25.05.2018. Viimeisin muutos 25.05.2018.
 
1. Rekisterinpitäjä
Hyvinkään Surffaajat ry, Voudinkatu 4 05830 Hyvinkää
 
2. Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö
Seppo Lehti, info ÄT hysurf PISTE fi
 
3. Rekisterin nimi
Jäsenrekisteri
 
4. Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeusperuste henkilötietojen käsittelylle on henkilön tietoinen suostumus
Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on yhteydenpito jäsenistöön. Tietoja ei käytetä automatisoituun päätöksentekoon tai profilointiin.
 
5. Rekisterin tietosisältö
Rekisteriin tallennettavia tietoja ovat: Jäsennumero, etu- ja sukunimi, sähköpostiosoite, postiosoite, puhelinnumero, syntymävuosi, varustekopin avaimen numero, pelastuslaitoksen portin avaimen numero, viimeisin jäsen- ja lautapaikkamaksun vuosi.
Tiedot tallennetaan yhdistyksen ylläpitämään exel-taulukkoon. Tiedot poistetaan jäsenen niin ilmoittaessa. Henkilötietojen säilytysaika toistaiseksi
 
6. Säännönmukaiset tietolähteet
Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan jäsenen omalla ilmoituksella.
 
7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
Tietoja ei luovuteta eikä siirretä rekisteripitäjältä ulkopuoliselle
 
8. Rekisterin suojauksen periaatteet
Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja käsitellään luottamuksellisesti vain niiden toimesta, jotka ovat oikeutettuja käsittelemään jäsenrekisteriä.
 
9. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista
Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee ilmaista rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).
 
10. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet
Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä ("oikeus tulla unohdetuksi"). Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee ilmaista kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).